Adriatic Metals BH d.o.o.

Adriatic Metals BH d.o.o.

 

Adriatic Metals BH d.o.o posjeduje koncesiju za istraživanje i eksploataciju u Bosni i Hercegovini (Projekt Vareš). Eastern Mining d.o.o je u 100% vlasništvu kompanije Adriatic Metals koja je listirana na ASX – Australska berza vrijednosnih papira (ASX: ADT)

 

Projekt Vareš se sastoji od dva istražna lokaliteta, Veovača i Rupice, na kojima je ranije vršena eksploatacija olova, cinka i barita. Pogon je prestao sa radom prije početka ratnih dejstava na Balkanu početkom 1990-ih. Depoziti su podvrgnuti opsežnom istraživanju i sadrže značajne količine olova, cinka, srebra, zlata, bakra i barita. Plemeniti metali su sporadično ispitivani tokom eksploatacije, ali su bili prisutni u proizvodnim koncentratima.

 

Primarni cilj kompanije će biti fokusiran na istraživanju mineralnih resursa koji imaju mogući potencijal za rast kompanije, a u korist dioničara. Da bi se to postiglo, izrađeni su i budžetirani istraživački programi, koji uključuju, ali nisu ograničeni na, bušenje i ispitivanje, modeliranje resursa, metalurško ispitivanje i potencijalne studije o rudarstvu, kao i administraciju istražnih polja, opću upravu i geološke usluge za projekte Veovača i Rupice i ostala potencijalna nalazišta.

 

Rezultati programa istraživanja utvrdit će ekonomsku opravdanost i mogući vremenski rok za početak daljnjeg rada, uključujući idejne studije i mogući razvoj na projektima. Programi istraživanja i proračuni troškova navedeni u izvještajima neovisnih geologa podložni su kontinuiranim promjenama i ovise o okolnostima kompanije i tržišta, rezultatima i drugim mogućnostima. Kao posljedica takvih promjena ili novih prilika koje će nastati, rashodi se mogu preraspodijeliti, ali uvijek će imati prioritet u skladu sa geološkim vrijednostima i drugim poslovnim odlukama vezanim za djelatnosti kompanije.

Direktor:
Paul Cronin
Telefon:
+387 32 844 553
Website:
Adriatic Metals BH d.o.o.
Adresa:
Tisovci bb, 71330 Vareš, Bosna i Hercegovina
https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital