VIJEĆE STRANIH INVESTITORANaše usluge

Zagovaranje promjena u poslovnom okruženju

 • održavanja redovnih foruma sa visokim zvaničnicima vlasti;
 • stalnog kontakta sa predstavnicima relevantnih državnih, entitetskih i lokalnih institucija, međunarodnih i domaćih vladinih i nevladinih organizacija;
 • razmjene znanja, dobrih praksi i iskustva sa institucijama vlasti, članovima i partnerima VSI;
 • promoviranja i predlaganja praktičnih rješenja vlastima u BiH;
 • ostale aktivnosti zagovaranja promjena.

Pružanje praktične podrške

 • učestvovanja u kreiranju „Bijele Knjige” – VSI daje ključne preporuke vlastima za oblasti koje utiču na poslovno okruženje u BiH;
 • učestvovanja u VSI radnim grupama čiji je fokus na:
  • EDUKACIJI: kroz organiziranje treninga i seminara
  • ZAGOVARANJU: kroz učestvovanje u izmjenama relevantne legislative u BiH
  • RAZMJENI ISKUSTAVA: kroz organiziranje stručnih rasprava / radionica / konferencija
  • ISTRAŽIVANJU: kroz učestvovanje u kreiranju brojnih izvještaja, studija, analiza..
 • pružanja informacija o nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa ili regulatornih dokumenata koji su od važnosti za članove VSI;
 • implementacije raznih inicijativa VSI članova;
 • davanja ključnih informacija i praktičnih savjeta postojećim i potencijalnim investitorima.

Uspostavljanje suradnje sa VSI članovima i partnerima

 • formalnih događaja: foruma, službenih sastanaka, konferencija, matchmaking sastanaka;
 • neformalnih događaja: networking kokteli, korporativna okupljanja;
 • aktivnosti Vijeća za suradnju sa stranim ambasadama u BiH;
 • dobrotvornih događaja.
https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital