VIJEĆE STRANIH INVESTITORAPostanite član

Hvala vam na interesu koji ste iskazali za članstvo u VSI.

Ovdje preuzmite aplikaciju za prijavu u VSI članstvo.

VSI omogućava dvije vrste članstva:

Redovno članstvo (Principal membership)

Redovni član može biti pravno lice koje je organizovano i posluje u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, a u kome jedno ili više pravnih lica organizovanih u skladu sa zakonima strane države i/ili jedno ili više stranih fizičkih lica ima značajan udio u vlasništvu kapitala tog pravnog lica, kao i strano pravno lice koje ima predstavništvo u Bosni i Hercegovini. Redovni članovi imaju pravo da:

 • učestvuju u radu Generalne skupštine VSI i glasaju;
 • biraju i budu izabrani u upravljačke organe VSI;
 • budu informirani o radu i aktivnostima VSI, te njegovim materijalnim sredstvima;
 • sudjeluju u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti VSI;
 • daje prijedloge, mišljenja i sugestije, te pokreću incijative za rješavanje pitanja od interesa za VSI članove;
 • koriste druga prava u skladu sa Statutom i drugim opštim aktima VSI.
Pridruženo članstvo (Associate membership)

Pridruženi član može biti pravno lice ili fizičko lice – samostalni preduzetnik/obrtnik koji ne ispunjava kriterije za Redovnog člana, ali koji ispunjava jedan od sljedećih uslova: I. bavi se međunarodnom razmjenom roba i usluga; II. za klijente ima pretežno strana pravna lica koja imaju interes da investiraju u BiH; III. predstavlja strani poslovni interes na osnovu zaključenog ugovora o franšizi, poslovnoj i tehničkoj i/ili drugoj vrsti strateške saradnje sa stranim pravnim licem. Pridruženi članovi nemaju pravo glasa u Generalnoj skupštini ali imaju pravo prisustvovati sjednicama, učestvovati u diskusijama, iznositi prijedloge i postavljati pitanja za diskusiju. Pridruženi članovi imaju pravo da:

 1.  budu izabrani u upravljačke organe VSI;
 2. budu informirani o radu i aktivnostima VSI, te njegovim materijalnim sredstvima;
 3. sudjeluju u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti VSI;
 4. daju prijedloge, mišljenja i sugestije, te pokreću incijative za rješavanje pitanja od interesa za VSI članove;
 5. koriste druga prava u skladu sa ovim Statutom i drugim opštim aktima VSI.

Godišnja članarina u VSI iznosi 2.500 KM (cca 1.250 EUR).

Kao član VSI, vaša kompanija će biti u mogućnosti:

 • zajednički rješavati glavne prepreke u poslovnom okruženju;
 • aktivno učestvovati u radnim timovima;
 • predlagati i zagovarati promjene u odgovarajućem sektoru/industriji;
 • poboljšati poslovno okruženje;
 • redovito razmjenjivati informacije i ideje sa drugim stranim investitorima i organizacijama.
https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital