O nama

Vijeće stranih investitora (VSI) je neovisna, neprofitna poslovna asocijacija osnovana 2006. godine koja predstavlja interese investitora prisutnih u Bosni i Hercegovini. Naše djelovanje je fokusirano na poboljšanja investicione klime u zemlji u cilju stvaranja boljih uslova za poslovanje stranih i domaćih investitora.

Ciljevi

Ciljevi VSI su poboljšanje investicionog i poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini, te promocija komunikacije i saradnje između VSI i vlasti u Bosni i Hercegovini.

VSI je posvećeno da: 

  • Sarađuje sa vlastima Bosne i Hercegovine i drugim relevantnim partnerima u prevazilaženju poteškoća i prepreka sa kojima se suočavaju investitori u BiH
  • Na inicijativu svojih članica daje preporuke na nacrte zakona i drugih propisa ili regulatornih dokumenata koji se mogu odnositi na investitore i poslovnu zajednicu
  • Promoviše interese međunarodne poslovne zajednice, dobro korporativno upravljanje i poslovnu etiku, te pozitivan imidž investitora 
  • Inicira i anganžira se u aktivnostima koje su od interesa i važnosti za članove VSI
  • Povezuje se sa drugim poslovnim organizacijama širom svijeta u cilju (a) razmjene najboljih praksi i (b) saznanja konkretnih načina za olakšavanje regionalnog poslovanja. 
  • Periodično izdaje publikacije i druge dokumente koji mogu biti od koristi za poboljšanje poslovnog okruženja
  • Pruža punu podršku svojim članovima, te predstavlja, izražava i unapređuje zajedničko stanovište svojih članova u cilju promocije i stimuliranja povoljnijeg poslovnog ambijenta.

70

Internacionalnih i domaćih kompanija

20.000

Naši članovi zapošljavaju više od 20.000 BH građana

9 milijardi

Naši članovi su investirali više od 9 milijardi KM u BiH

Vizija i misija

VSI ima za cilj da bude jedinstven glas investitora prisutnih u Bosni i Hercegovini.

Naša misija je da zagovaramo unaprjeđenje investicione klime i sveukupnog poslovnog okruženja u BiH, za opću dobrobit budućeg ekonomskog razvoja. VSI pruža praktičnu podršku svim investitorima i promoviše dobre poslovne prakse stranih i domaćih kompanija.

Struktura

Predsjednik

Predsjednik je ovlašten da zastupa i predstavlja VSI u pravnom prometu. Predsjednik se bira iz reda članova Upravnog odbora. Predsjednik je odgovoran da organizira i vodi aktivnosti VSI te obavlja druge dužnosti u skladu sa Statutom.

Izvršni ured

Izvršni ured čine izvršni direktor i koodrinator za pravne poslove, koje imenuje Predsjednik. Izvršni direktor vodi, koordinira i upravlja operativnim radom i svakodnevnim aktivnostima. Koordinator za pravne poslove odgovoran je za sve pravne aspekte poslovanja, uključujući kadrovske i administrativne poslove.

Radne grupe

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/radne-grupe-2020.png

VSI mreža

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/vsimreza.gif
https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital