VSI-a održalo sastanak sa predstavnicima Ministarstva zdravstva FBiH zbog usklađivanja zakonske regulative koja uređuje registraciju dodataka prehrani i hrane za posebne namjene

24. Februara 2022by ficba

Članice Vijeća stranih investitora u BiH koje se bave distribucijom i prodajom dodataka prehrani i hrane za posebne namjene trenutno imaju problem koji se ogleda u nepotrebnom dupliranju prikupljanja dokumentacije za registraciju dodataka prehrani i hrane za posebne namjene u FBiH i u RS. Naime, prilikom procesa registracije kompanije su u obavezi da dva puta pripreme potrebnu dokumentaciju i dva puta plate naknadu za registraciju, u svakom entitetu posebno. Ovakva praksa stvara značajne troškove za kompanije na mjesečnom nivou, što u konačnici utiče i na cijenu samog proizvoda. Pored troškova, ovakva praksa stvara i poteškoće u radu kompanija jer su prinuđeni da za isti proizvod prikupe duplu dokumentaciju koju moraju predati na dva različita geografski udaljena mjesta npr. odlazak u Banja Luku dva puta jednom zbog predaje zahtjeva, drugi put zbog preuzimanja stručnog mišljenja i odlaska u Ministarstvo na dalju obradu), u Federaciji BiH, odlazak u Federalni institut za javno zdravstvo),

Nažalost, slična praksa je prisutna i kod registracije drugih robnih grupa poput hemikalija, biocida, zatim kod etiketiranja šarži i uvoza hrane životinjskog porijekla.

Primjera radi, u Federaciji BiH se novi Zakon o hemikalijama (koji je usaglašen sa Zakonom o hemikalijama u RS i EU regulativama) ne primjenjuje, već je i dalje prisutna praksa koju propisuje stari Zakon o hemikalijama u FBiH. Zatim, kada su u pitanju šarže trošak etiketiranja po komadu iznosi 0,05KM, što prouzrokuje za kompanije dupli mjesečni trošak u iznosu od više hiljada konvertibilnih maraka samo za etiketiranje šarže.

Nadalje, kod uvoza hrane životinjskog porijekla mnoge kompanije se suočavaju sa različitom praksom uvoza čiji je uzrok u nejasnim uputama Ureda za veterinarstvo BiH po pitanju deklarisanja proizvoda. Nejasna praksa i pravila dovode do nejednakog tretmana uvoznika.

Povodom svega navedenog, predstavnici VSI-a održali su sastanak sa predstavnicima Ministarstva zdravstva FBiH i drugih nadležnih institucija, na kojem je zaključeno da se svi učesnici uključe u ovu inicijativu, koju će od sada kordinirati Federalno ministarstvo zdravstva, a bit će usmjerena prema Vladi FBiH i zakonodavniim tijelima.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital