Uvažena inicijativa VSI-a o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit FBiH

17. Januara 2020by ficba

Danas je Federalno ministarstvo finansija aktom broj: 05-02-4-8738/19-1 informisalo Vijeće stranih investitora u BiH da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 206. redovnoj sjednicu, dana 16.01.2O2O. godine, usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dobit po hitnom postupku, i upiutila prema parlamentu Federacije BiH, te da je lnicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o porezu na dobit koju je VSI uputilo Ministarstvu finansija, uvažena prilikom pripreme prijedloga Zakona.

Inače, inivijativa VSI-a upućena krajem prošle godine Ministarstvu ukazuje na potrebu hitnog rješavanja problema negativnih efekata koji se javljaju primjenom novog mežunarodnog računovodstvenog standarda MSFI 16.

Od 1. januara 2019. godine u FBiH je u obaveznoj primjeni novi računovodstveni standard, MFSI 16 – “Najmovi €ť, čijim stupanjem na snagu je nestala razlika između priznavanja finansijskog i operativnog najma kod najmoprimca. Najmoprimci iz različitih industrija suočili su se sa značajnim efektima primjene novog standarda u vidu povećanja nekadašnjeg troška najma, koji se sada sastoji od troška amortizacije i kamate. Trošak je znatno veći u početnim godinama trajanja najma.

Imajući u vidu trenutne odredbe Zakona o porezu na dobit FBiH, amortizacija je priznat trošak isključivo ukoliko se radi o sredstvima u vlasništvu poreznog obveznika. S tim u vezi, hitno su neophodne izmjene odredbi Zakona o porezu na dobit u FBiH, kojim bi se regulisao porezni tretman amortizacije sredstava koja će se primjenom MSFI 16 naći u knjigama najmoprimca.

U inicijativi je predloženo pokretanje hitne procedure za izmjenu člana Zakona o porezu na dobit, koji reguliše amortizaciju i kamatu. Kao rezultat ove inicijative porezni obveznici bi blagovremeno (prije februara 2020. g. ) dobili zakonski osnov za pravilan porezni tretman novonastalog troška amortizacije i kamate, koji su nastali primjenom MSFI 16, odnosno ne bi bili izloženi dodatnim troškovima poreza na dobit.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital