Branimir Muidža o javnim nabavkama u BiH: Kriteriji za selekciju ponuđača neadekvatno regulirani

21. Februara 2020by ficba


Izvor: Business Magazine

Sa brojnim slabostima i nedostatcima sistema javnih nabavki u BiH suočili su se i strani investitori. Među nepravilnostima koje su uočili strani investitori su favoriziranje određenih ponuđača putem diskriminirajućih kriterija i tehničkih specifikacija u tenderskoj dokumentaciji, nabavka roba, usluga ili radova bez provedenog postupka javne nabavke, zaključivanje aneksa postojećih ugovora kojim se povećava vrijednost nabavke ili na drugi način mijenjaju uvjeti ugovora itd. Ove nepravilnosti i zloupotrebe u velikoj mjeri pogoduju širenju korupcije i otežavaju poslovanje privatnog sektora.

Favoriziranje ponuđača

‘Prepreke za učešće kompanija u postupcima javnih nabavki su i neprimjenjivanje principa konkurentnosti i nediskriminacije, što za posljedicu može imati favoriziranje određenih ponuđača i podizanje cijene koju plaćaju javni organ. Kriteriji za selekciju ponuđača nisu adekvatno regulirani, naročito u odnosu na strane ponuđače – nejasno definirani kvalifikacioni kriteriji, tehničke specifikacije i vrste postupka, tenderska dokumentacija je preobimna, kao i njena visoka cijena, te previsoke naknade za pokretanje žalbenog postupka”, za Business Magazine kaže Branimir Muidža, predsjednik Vijeća stranih investitora u BiH.

Iako su određeni segmenti postupka javnih nabavki unaprijeđeni u cilju veće transparentnosti, Muidža ističe da je i dalje ovo pitanje otvoreno.

‘U javnim nabavkama, kao i u drugim oblastima javnog upravljanja transparentnost se ne postiže samo objavljivanjem informacija, već dosljednom primjenom transparentnih procedura javnih nabavki kako bi ponuđači bili upoznati sa svim zahtjevima i kriterijumima na osnovu kojih će biti ocjenjivani, kao i sa procedurama koje dovode do dodjele i realizacije ugovora. Pitanje dugotrajnih i komplikovanih tenderskih procedura može se riješiti konkretno kroz pojednostavljenje dostavljanja dokumentacije čime bi se pojednostavila sama procedura koja se odnosi na tendersku dokumentaciju, ali i smanjila izdvajanja (troškovi) koje privredni subjekti imaju pri pribavljanju potrebnih dokumenata u postupku javnih nabavki”, naglašava Muidža.

Propusti i nezakonitosti

Vijeće je kao jedan od predstavnika poslovnog sektora u BiH, unazad nekoliko godina ukazivalo na propuste i nezakonitosti u sistemu javnih nabavki, koje narušavaju osnovne principe pravične i aktivne konkurencije, transparentnosti, jednakog tetmana ponuđača te efikasnog i odgovornog trošenja sredstava.
‘Naročito smo bili aktivni u procesu donošenja Zakona o javnim nabavkama iz 2014. godine, gdje su naši predstavnici imali priliku da učestvuju u javnim raspravama. Također smo  zajedno sa predstavnicima komercijalnih odjela stranih ambasada u BiH održali niz sastanaka sa predstavnicima Agencije za javne nabavke BiH na kojima smo pokušali naći rješenja za određene prepreke u praksi sa kojima se kompanije susreću, a koje su na kraju rezultirale povoljnim zakonskim rješenjima u Zakonu iz 2014. godine”, dodaje Muidža.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital