Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit FBiH

27. Februara 2020by ficba

 

Dana 26. februara 2020. u “Službenim novinama FBiH”, broj 15/20 objavljen je Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.

Izmjene i dopune važećeg Zakona o porezu na dobit odnose se na izmjenu sljedećih članova:

  •  Član 16. stavovi (1) i (2) mijenjaju se i sada glase: “(1) Finansijskim institucijama priznaju se rashodi po osnovu ispravki vrijednosti potraživanja bilansne aktive i rezervisanja za pokriće očekivanih kreditnih gubitaka za vanbilansne aktive koje se knjigovodstveno evidentiraju kroz bilans uspjeha, a koje su finansijske institucije izvršile u skladu sa računovodstvenim propisima, i rasporedile prema propisima nadzornih organa na nivo kreditnog rizika 3. (2) Rashodi po osnovu ispravki vrijednosti potraživanja bilansne aktive kod kojih je nizak nivo kreditnog rizika (nivo kreditnog rizika 1 i 2) nisu porezno priznat rashod. Prihodi po osnovu umanjenja isključuju se iz porezne osnovice.”
  • Član 18. važećeg Zakona dopunjen je na način da se sada, osim banaka i osiguravajućih društava i lizing društva oslobađaju primjene pravila istanjene kapitalizacije. Razlog za izmjenu je to što su i lizing društva pod nadzorom Agencije za bankarstvo FBiH, koja kontrolira adekvatnost kapitala.
  • Član 19. izmijenjen je na način da je definicija imovine iz stava (1) dosadašnjeg Zakona proširena i na imovinu sa pravom korištenja, a sve s ciljem usklađivanja Zakona sa novim računovodstvenom standardu ‘MSFI 16 – Najmovi”. Imovina s pravom korištenja amortizuje se kod najmoprimca od prvog dana trajanja najma do kraja njenog korisnog vijeka, odnosno do isteka perioda trajanja najma i predstavlja porezno dopustiv trošak.
  • Član 49. izmijenjen je brisanjem stava (3), čime je ukinuta obaveza pravnih lica da uz porezni bilans Poreznoj upravi FBiH dostave i bilans uspjeha.

Predmetne izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit stupaju na snagu 27. februara 2020. godine.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital