Prednacrt Zakona o vijeću zaposlenika FBiH

7. Oktobra 2020by ficba

Na inicijativu članova FIC Radne grupe za obrazovanje i zapošljavanje, 7. oktobra 2020. godine održan je sastanak ove radne grupe na temu prednacrta novog Zakona o vijeću zaposlenika FBiH. Na sastanku, članovi FIC-a imali su priliku da dostave svoje komentare na predloženi tekst Zakona, koji su naknadno dostavljeni Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH, koje je predlagač ovog zakona.
Najvažnije razlike prednacrta novog Zakona o vijeću zaposlenika u odnosu na postojeći su sljedeće:
 Osnovna izmjena se odnosi na usklađivanje ovog Zakona sa Zakonom o radu FBiH (ZoR) u pogledu uslova za formiranje Vijeća zaposlenika.
 Također je predviđeno da zaposlenici mogu formirati Vijeće zaposlenika za podružnice.
 Novi Zakon sadrži i detaljne odredbe o načinu izbora članova Vijeća zaposlenika, tehnički je dorađena procedura izbora članova, kao i prava i obaveze Vijeća zaposlenika.
 Kod obaveze poslodavca da informiše Vijeće, po novom Zakonu poslodavac ima obavezu informisati Vijeće jednom godišnje dok po važećem Zakonu poslodavac u obavezi informirati Vijeće dva puta godišnje.
 Kod obaveze konsultacij,a novi Zakon bolje definiše kod kojih odluka je obavezna konsultacija.
 Novina je također da je poslodavac obavezan razmotriti primjedbe Vijeća što do sada to nije bio slučaj.
 Novina je i rok za dostavljanje primjedbi od strane Vijeća u slučaju proglašenja prirodne nesreće gdje se rok smanjuje sa 15 dana na 5 dana.
 Kod obaveze poslodavca – pribavljanje saglasnosti Vijeća, izbačen je dio koji se odnosi na to da poslodavac više nije obavezan pribaviti saglasnost Vijeća kod otkaza zaposleniku ukoliko postoji opasnost od nastajanja invalidnosti. Zatim, kod otkaza zaposleniku starijem od 55 godina izjednačeni su i muškarci i žene što u postojećem Zakonu nije slučaj.
 Kod procedure davanja saglasnosti novina je ta da ukoliko Vijeće uskrati saglasnost, novi Zakon predviđa da poslodavac može u roku o 30 dana od dana dostavljanja odluke zahtjevati od suda da sudska odluka zamjeni tu saglasnost, dakle izostavljena je obaveza organiziranja arbitraže, što je ranije bio slučaj.
 U novom Zakonu, nejasna je odredba koja se tiče odnosa Vijeća i sindikata, ukoliko postoje oba tijela kod jednog poslodavca. Prema tumačenju ovaj Zakon se odnosi na Vijeće ukoliko isto postoji, ukoliko ne postoji onda sva prava i obaveze iz ovog Zakona preuzima sindikat.
 U dijelu Zakona koji tiče rada Vijeća zaposlenika, novina je da Vijeće sada ima pravo da obavlja poslove iz svoje nadležnosti do 11 sati sedmično i to važi za sve članove Vijeća a ne samo pojedinačno.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital