Mjere vlada u BiH za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19

15. Aprila 2020by ficba


Federacija Bosne i Hercegovine

Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa

€˘ Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa.
€˘ Zakon predviđa set mjera za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica pandemije, pri čemu je primarni cilj sačuvati radna mjesta. U tom smislu, doprinosi na minimalnu platu bi trebali biti uplaćeni iz budžeta za sve radnike u realnom sektoru, a izuzeti su javni i finansijski sektor. Početak primjene je obračun i isplata bruto plate za april 2020. godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i isplatu plata i za mjesec nakon prestanka stanja nesreće.
€˘ Privrednicima se ukida obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit, a obrtima poreza na dohodak. Ukidaju se zatezne kamate na javne prihode i dugovanja u privredi. Obustavljaju se svi upravni i sudski postupci za vrijeme dok traje stanje prirodne nesreće i do isteka 10-tog radnog dana od dana prestanka stanja nesreće.
€˘ Zakonom je propisano obustavljaje svih upravnih, parničnih, vanparničnih i izvršnih postupaka za vrijeme stanja nesreće, obustavljanje obračuna zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u dužničko-povjerilačkim odnosima, obustavljanje prinudne naplate, održavanje stabilnosti pojedinih isplata, odgodu primjene propisa, te uspostavu Garancijskog fonda.
€˘ Garancijskim fondom, sa depozitom od 80,000.000 KM, upravljat će Razvojna banka Federacije BiH i bit će korišten za osiguranje kreditnih linija kod komercijalnih banaka, s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica na poslovne subjekte, s tim da dio kreditnog rizika snosi Federacija BiH, a dio komercijalne banke. Pojedinosti u vezi sa funkcionisanjem Garancijskog fonda propisat će Federalno ministarstvo finansija.
€˘ Odredbe Zakona odnose se na sve poslovne subjekte koji ispunjavaju njime propisane uslove, te ukoliko su odredbe drugih zakona u suprotnosti sa ovim zakonom, bit će primjenjivan ovaj zakon.
€˘ Udruženje poslodavaca FBiH, Vijeće stranih investotora i privredne komore pojedinih kantona iznijeli su ozbiljne zamjerke na sadržaj predloženih mjera i uputili prijedlog amandmana, te je pretpostavka da prijedlog zakon neće biti usvojen u prvobitno predloženoj formi.

Ostale aktivnosti i preporuke

€˘ Umanjenje zakupnine za korištenje poslovnih prostorija u vlasništvu Vlade FBiH za 50%
€˘ Federalna vlada je na sjednici održanoj 26. marta 2020. godine donijela odluku o umanjenju zakupnine za korištenje poslovnih prostorija u vlasništvu Vlade FBiH za mjesec mart 2020. godine, a kojima upravlja Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH za 50%.
€˘ Također je predloženo da, ukoliko sadašnja situacija s pandemijom potraje duže, od 1. aprila 2020. godine pa do prestanka proglašenja stanja nesreće, plaćanje zakupnine bude potpuno obustavljeno. Konačna odluka za potpuno obustavljanje plaćanja zakupnine za mjesec april 2020. godine nije donesena te se čeka na njeno zvanično usvajanje.

Republika Srpska

Set mjera za pomoć privredi i ostale aktivnosti

€˘ U “Službenom glasniku RS”, broj 35/20 od dana 10. aprila 2020. godine objavljeno je pet uredbi sa zakonskom snagom, i to:
ž˘ Uredba sa zakonskom snagom o poreznim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2;
ž˘ Uredba sa zakonskom snagom o oslobađanju plaćanja naknada za privređivanje od igara na sreću;
ž˘ Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;
ž˘ Uredba sa zakonskom snagom o izmjeni i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju;
ž˘ Uredba sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u upravnim postupcima i drugim postupcima određenim posebnim materijalnim propisima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske.
€˘ Navedene uredbe stupile su na snagu 11. aprila 2020. godine.


Uredba sa zakonskom snagom o poreznim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih uslijed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2

€˘ Uredba u većoj mjeri objedinjuje prethodno donesene odluke, kao što su odgađanje podnošenja poreznih prijava po osnovu završnog računa, rokova za plaćanje određenih poreznih obaveza, te isplata poreza i doprinosa iz Fonda solidarnosti za mart.
€˘ Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaju da važe Odluka o privremenoj odgodi plaćanja poreznih obaveza (“Sl. glasnik RS”, br. 28/20) i Odluka o načinu izmirenja poreza na dohodak i doprinosa za mart 2020. godine (‘Sl. Glasnik RS €ť br. 32/20).
€˘ Uredbom se iz sredstava Fonda solidarnosti obezbjeđuju sredstva za plaćanje poreza i doprinosa za isplaćene plate za mart 2020. godine, i to za poslodavce, pravna lica, poduzetnike kao i za obaveze po osnovu doprinosa lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, a kojima je odlukama nadležnih tijela (štabova za vanredne situacije) zabranjeno obavljanje djelatnosti. Pisanu izjavu sa zahtjevom za ostvarivanje ovih prava, navedena lica podnose Poreznoj upravi najkasnije do 11. maja 2020. godine za mart 2020. godine.
€˘ Uredba predviđa i osiguranje sredstava iz Fonda solidarnosti za isplatu najniže plate za mjesec april i pripadajućih poreza i doprinosa, i to za zaposlene kod poslodavaca kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti ili koji su prestali sa radom kao posljedice djelovanja pandemije. Za ostvarenje ovih prava je potrebno je da poslodavci i nosioci samostalnih djelatnosti koji ispunjavaju uslove, Poreznoj upravi podnesu pisanu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate najkasnije do 10. juna 2020. godine za april 2020. godine.
€˘ Uredbom se odgađaju rokovi za podnošenje poreznih prijava i godišnjeg obračuna doprinosa do 30. aprila 2020. godine.
€˘ Uredbom se produžavaju rokovi za plaćanje poreza i naknada do 30. juna 2020. godine, uključujući plaćanje poreza na dobit za 2019. godinu (utvrđen na osnovu godišnje porezne prijave na dobit za 2019. godinu); plaćanje naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma (utvrđene na osnovu porezne prijave za ostale naknade); plaćanje protivpožarne naknade (utvrđene na osnovu porezne prijave za ostale naknade koje dospijevaju na plaćanje); plaćanje poreza na dohodak (po godišnjoj prijavi za porez na dohodak za 2019. godinu).
€˘ Porezni obaveznici koji imaju poteškoće u poslovanju, te zbog toga ne izmire navedene porezne obaveze do 30. juna 2020. godine, mogu Poreznoj upravi podnijeti zahtjev za plaćanje ovih obaveza u ratama do kraja godine, uz prilaganje izjave o poteškoćama u poslovanju. Ovaj zahtjev je nužno podnijeti najkasnije do 30. juna 2020. godine.
€˘ Uredbom se produžavaju rokovi za plaćanje poreza na nepokretnosti za 2020. godinu i to za prvi dio poreza do 30. septembra 2020. godine, a za drugi dio do 31. decembra 2020. godine.

Brčko Distrikt

Javni poziv za raspodjelu novčanih sredstava u skladu s Programom mjera za sanaciju šteta u privrednim subjektima BD BiH

€˘ Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade BD BiH objavilo je Javni poziv za raspodjelu novčanih sredstava u skladu s Programom mjera za sanaciju šteta u privrednim subjektima BD nastalih ograničenjem rada zbog pandemije izazvane korona virusom.
€˘ Sredstva koja će biti obezbijeđena u svrhu ovog Javnog poziva će biti u iznosu do visine 520 KM i pripadajućih poreza i doprinosa na iste (860 KM u bruto iznosu po radniku) za mart 2020., za poduzeća, poduzetnike i poslovne jedinice koje:
      ž˘ imaju sjedište u BD BiH;
      ž˘ registrovani su u skladu sa zakonima BD BiH,
      ž˘ registrovanu djelatnost obavljaju na području BD BiH;
      ž˘ zabranjen im je rad na osnovu odluka Kriznog štaba i Vlade BD BiH ili su zbog prirode posla povezani s firmama kojima je rad zabranjen.
€˘ Pravo na korištenje subvencije za plaćene poreze i doprinose na plate za obračunate i isplaćene plate za mart 2020. godine u iznosu od 30% imaju sva ostala poduzeća, poduzetnici i poslovne jedinice, s područja BD BiH, osim onih koji su navedeni u poglavlju III. Javnog poziva.
€˘ Inicijalno objavljeni Javni poziv dana 6. aprila 2020. godine, sa krajnjim rokom za podnošenje prijava do 16. aprila, je produžen do 22. aprila do 12:00h zbog velikog broja zahtjeva privrednika.
€˘ Više detalja na: http://www.vlada.bdcentral.net/Publication/Read/objavljen-javni-poziv-za-pomoc-privrednim-subjektima

Kanton Sarajevo

Javni poziv za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela plata za mjesec mart 2020. godine

€˘ Na osnovu Odluke Vlade KS od 4. aprila 2020. godine, Ministarstvo privrede KS je raspisalo Javni poziv za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela plata za mart 2020. godine.
€˘ U tom smislu, prijavu na Javni poziv mogu podnijeti samo ona pravna i fizička lica koja imaju sjedište na području KS, a koja ispunjavaju sljedeće uslove:
      ž˘ da im je zabranjeno obavljanje djelatnosti naredbama štabova civilne zaštite;
      ž˘ da su ispunjene obaveze po osnovu javnih prihoda zaključno sa 31. decembrom 2019. godine;
      ž˘ da je zadržan broj prijavljenih radnika na dan 31. mart 2020. godine, osim onih radnika kojima je istekao ugovor o radu i/ ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos.
€˘ U svrhu ovog Javnog poziva će biti obezbijeđena sredstva za isplatu minimalne plaće definisane Općim kolektivnim ugovorom (u iznosu do 406 KM), proporcionalno broju dana zabrane vršenja djelatnosti za mjesec mart 2020. godine.
€˘ Javni poziv je objavljen dana 10. aprila 2020. godine, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva po ovom Javnom pozivu je 10 dana od dana objave.
€˘ Obrasci za prijavu se mogu naći na sljedećem linku: https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-za-dodjelubudzetskih-sredstava-za-isplatu-dijela-placa-za-mjesec-mart?fbclid=IwAR31FkBCJRfY6oGeugMshuxMSaP51JAn41Y1VAlG-aSmcvGdatPMTM-LSc?utm_source=Klix.ba&utm_medium=Clanak

Zeničko-dobojski kanton, Bosansko-podrinjski kanton, Unsko-sanski kanton

U toku priprema seta mjera za pomoć sektoru privrede i subjektima pogođenim koronavirusom

€˘ Vlada ZDK je usvojila dopune Zakona o poticaju razvoja male privrede i Prijedlog rebalansa budžeta ZDK za 2020., kojom su za borbu i saniranje posljedica pandemije koronavirusa osigurana dodatna finansijska sredstva od 7,7 mil. KM. Vlada ZDK je usvojila izmjene programa utroška sredstava Ministarstva za privredu, te će privrednim subjektima kojima je zabranjen rad osnovom naredbi Federalnog štaba civilne zaštite (koji nisu otpuštali radnike) subvencionirati 50% neto plate za mart te cjelokupan iznos minimalne plate za april. Javni poziv za subvencioniranje dijela plate za mart treba biti raspisan do 16. aprila i ostati otvoren 15 dana, dok se objava javnog poziva za subvencioniranje plata za april očekuje početkom maja. Programom je predviđeno izdvajanje sredstava za subvencioniranje kamate za korisnike kredita iz Kreditno garancijskog fonda u iznosu 1,5 mil. KM za mala i srednja preduzeća te subjekte u uslužnim djelatnostima, te fleksibilniji kriteriji za odobravanje sredstava. Kredit funkcionira na revolving principu, a maksimalan iznos kredita je do 100.000 KM.

€˘ Vlada BPK zadužila je Ministarstvo za privredu da pripremi Program utroška sredstava sa ekonomskog koda ‘Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta za 2020.”, te u istom predvidi sredstva za isplatu subvencija u visini jedne polovine neto plate za mart, svim poslovnim subjektima obuhvaćenim programom kojima je naredbama federalnog i kantonalnog Štaba civilne zaštite obustavljeno obavljanje djelatnosti zbog koronavirusa.

€˘ Ministarstvo privrede USK planira osigurati sredstva za isplatu minimalnih ličnih dohodaka svim privrednim subjektima koji su tokom aprila zaustavili svoje djelatnosti, na način da se interventnim sredstvima, koja trenutno iznose 2,5 mil. KM, isplate minimalci u iznosu od 450 KM za april. Ministarstvo će, nakon što primi podatke od Porezne uprave o broju uposlenih, odlučiti o primjenjivosti ove mjere za mart na poduzeća koja su imala 20% umanjene poslovne aktivnosti. Zavisno od razvoja situacije i uticaja koronavirusa dalje na privredu, Ministarstvo privrede USK će pokušati osigurati sredstva za isplatu minimalnih ličnih dohodaka i za maj.

Uredba sa zakonskom snagom o poreznim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2
Uredba sa zakonskom snagom o oslobađanju plaćanja naknada za priređivanje igara na sreću
Uredba sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u upravnim postupcima i drugim postupcima uređenim posebnim materijalnim propisima
Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u FBiH

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital