Adresa:Fra Anđela Zvizdovića br. 1, 71 000 Sarajevo
Telefon:+387 33 295 880
Email:info@fic.ba

VijestiInicijativa za rješavanje problema poreskog tretmana ispravke vrijednosti potraživanja banaka u FBiH

17. Marta 2022.by ficba
https://fic.ba/wp-content/uploads/2022/03/fbd22d31-9d46-4e1f-a86e-e5d5056f6d62_Inicijativa-za-rjesavanje-problema-poreskog-tretmana-ispravke-vrijednosti-potrazivanja-banaka-u-FBiH.jpg

Vijeće stranih investitora u BiH uputilo jeinicijativu Federalnom ministarstvu financija i Agenciji za bankarstvo FBiH u vezi otvorenog pitanja ujednačavanja propisa i poreznog tretmana na nivou oba entiteta. Upravo ova neujednačenost poreznih propisa u BiH, dovela je u neravnopravan položaj banke koje su članice iste grupacije, a u BiH posluju kao zasebni poslovni subjekti u dva entiteta.

Naime, negativni efekti poreskog tretmana ispravke vrijednosti potraživanja na poslovanje banaka u FBiH zbog neusklađenosti propisa ogleda se u tome što u FBiH, postoji suštinska razlika u definiranju nivoa kreditnog rizika 2, u propisima FBA i Zakonu o porezu na dobit FBiH, a time ujedno i razlika sa propisima RS-a.

Neharmoniziranost poreznih propisa unutar eniteta i među entitetima, nažalost, za posljedicu imaju negativne efekte na poslovanje banaka, naročito onih koje pripadaju istoj grupaciji, a imaju pravna lica/poslovnice u oba entiteta. U ovom slučaju banke iz Federacije zbog neravnopravnog tretmana i pristupa u oporezivanju trpe negativne ekonomske posljedice i suočavaju se sa problemom vođenja dvostrukih evidencija.

Oslanjajući se na dosadašnju uspješnu suradnju VSI-a sa ove dvije institucije, tokom 2021. godine održane su serije sastanaka sa ciljem otklanjnja zakonskih kolizija i harmonizacije poreskih propisa u oba entiteta.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital