EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o.

EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o.
 
Osnovne informacije

EFT Grupa se bavi trgovinom i investicijama u energetskom sektoru, posebno u zapadnoj, srednjoj i jugoistočnoj Evropi. Kroz trgovinu, ulaganja u nove energetske proizvodne pogone i izgradnju novih prenosnih kapaciteta, EFT predvodi razvoj tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi.

Termoelektrana

U maju 2010. godine, EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. i Dongfang Electric Corporation potpisali su ugovor o izgradnji termoelektrane snage 300 MW u neposrednoj blizini rudnika Stanari. Osnovni parametri tehnološkog koncepta TE Stanari su:

  • Jedan blok instalisane snage 300 MW
  • Kotao sa sagorijevanjem u cirkulacionom fluidizovanom sloju sa podkritičnim parametrima pare
  • Parna turbina sa jednim međupregrijavanjem
  • Vazduhom hlađeni kondenzator
  • Povezivanje na 400 kV dalekovod

Postoje dva tehnička aspekta TE Stanari koja je izdvajaju od sličnih termoelektrana u regionu koje kao gorivo koriste ugalj: kotao sa sagorijevanjem u cirkulacionom fluidizovanom sloju (CFB) i vazduhom hlađeni kondenzator (ACC).

Rudnik

Eksploatacija uglja u rudniku Stanari se obavlja korištenjem kontinualne i diskontinualne tehnologije: potpuno modernizovanim BTO sistemom, hidrauličnim bagerima kašikarima i buldozerima za otkop međuslojne gline, kao i drugom pomoćnom mehanizacijom. Otkopani ugalj se utovara u kamione i odatle se transportuje do pogona za preradu. Ovakav način rada hidrauličnih bagera sa dirigovanim kapacitetima i mestima kopanja po slojevima neophodan je radi ujednačavanja i kontrole kvaliteta uglja za konačne potrošače. Ugalj se otkopava po slojevima i podetažama u pravcu sever jug i frontom napredovanja prema zapadu. Visinska podela etaža je prilagođena geološkim uslovima ležišta i tehnološkim karakteristikama otkopne mehanizacije.

Ukupno otkrivene rezerve uglja na kraju 2011. godine iznose oko 3.000.000 tona a planirano je da se one do kraja 2012. povećaju na preko 4.000.000 tona. Prerada rovnog uglja se odvija suvim postupkom sa drobljenjem i klasiranjem uglja na četiri osnovne klase: komadni ugalj 120-1200 mm, komadni ugalj nakon drobljenja +60 – 120 mm, kocka +30 – 80 mm i energetski ugalj –40+0mm.

Direktor:
Savo Mirković
Tel:
+387 53 209 930
Fax:
+387 53 209 990
Website:
EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari
Adresa:
Stanari bb, 74208 Stanari, Bosna i Hercegovina
https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital